登录站点

用户名

密码

Cố Lên

4已有 1151 次阅读  2012-04-04 12:31
    Gần đây,ngày của tôi rất suy đồi,vói anh ấy ,gần thấy rất tuyệt vọng,thì giống bạn nói :anh ấy không ở bênh,có lầm gì?!
     Đôi khi,tôi không biết tôi tự cần gì,có lẽ có rất nhiều người là thế này,chúng tôi luôn luôn thích đi theo đuổi một chút không sự hiện diện ,quên tự đã cần .
     Thực tế,đi lầm tự muốn thì tất!  


分享 举报

发表评论 评论 (5 个评论)

涂鸦板